Ομάδες Παιχνιδιού και Κοινωνικοποίησης παιδιών με αυτισμό

Το παιχνίδι είναι η πιο σημαντική δουλειά του παιδιού που διεγείρει τα γνωστικά, κοινωνικά, κινητικά και συναισθηματικά του συστήματα. Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν μια φτωχή συμπεριφορά παιχνιδιού με σημαντικά ελλείμματα  στη κοινωνική μάθηση και τη μίμηση. Η δυσκολία αυτή είναι ορατή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και γίνεται αντιληπτή στους γονείς κατά την ένταξη των παιδιών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  Η κοινωνική αλληλεπίδραση, απαιτεί δεξιότητες που δεν αναπτύσσονται από μόνες τους στο φάσμα του αυτισμού. Χρειάζεται σταθερή εκπαίδευση και καθημερινές ευκαιρίες μάθησης.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, μπορεί να βοηθήσει το παιχνίδι το οποίο,  με  διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό τρόπο,  βελτιώνει πολλές δύσκολες περιοχές του παιδιού. Το πρόγραμμα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο προκειμένου τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Η ομάδα παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης, χωρίζεται σε  υποομάδες με βάση, είτε την ηλικία, είτε τις ικανότητες των παιδιών που συμμετέχουν. Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε ενότητες ανάλογα με τους στόχους και το παιχνίδι εξελίσσεται σταδιακά.

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν:

bullet black   Τη σωστή χρήση των παιχνιδιών. Το παιδί  βρίσκει ενδιαφέρον να τα επεξεργάζεται με πιο λειτουργικό τρόπο.
bullet black   Δεξιότητες συνεργασίας και αμοιβαιότητας.
bullet black   Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
bullet black   Εξω-λεκτική επικοινωνία.
bullet black   Να ρυθμίζονται οπτικά, κινητικά, αισθητηριακά.
bullet black   Να μιμούνται συνομηλίκους στις δραστηριότητες του παιχνιδιού.
bullet black   Να παίζουν συμβολικά χρησιμοποιώντας τη φαντασία.
bullet black   Να παίζουν με κανόνες, τήρηση σειράς, χρόνου, στόχου.
bullet black   Να επιλύουν προβλήματα.
bullet black   Να εκφράζουν συναισθήματά τους.
bullet black   Να διαχειρίζονται τον θυμό, την επιθετικότητα, την άρνησή, τον ενθουσιασμό τους).
bullet black   Να κατανοούν τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.
bullet black   Να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως μέρος του συνόλου.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούν να  βοηθήσουν τα αδελφάκια των παιδιών αυτών με ομαλή ανάπτυξη. Η εμπλοκή αυτή, κάνει την κοινωνική ενσωμάτωση ακόμα ευκολότερη αλλά και διασκεδαστική. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, λειτουργούν αυθόρμητα ως πρότυπα για τα παιδιά με δυσκολίες ενώ διασκεδάζουν και τα ίδια. Με τη βοήθεια των θεραπευτών, τα τυπικά παιδιά γίνονται καθοδηγητές των παιδιών που δυσκολεύονται προκαλώντας τους το ενδιαφέρον να παίξουν και να πάρουν χαρά από αυτό. Επίσης τα αδελφάκια αποδέχονται τη διαφορετικότητα  και κατανοούν πως δεν είναι οι μόνοι που έχουν ιδιαίτερο αδελφό. Μαθαίνουν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν θετικά με τα αδέλφια τους, να αιτιολογούν τις συμπεριφορές τους και να διαχειρίζονται το άγχος τους.

Share This