Το WISC-III είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη και σταθμισμένη κλίμακα νοημοσύνης. Αποτελείται από 13 επιμέρους υποκλίμακες που η καθεμιά αξιολογεί διαφορετική πλευρά των νοητικών λειτουργιών (μνήμη, αφαιρετική σκέψη, αντιληπτική σκέψη, κ. α.) και που όλες μαζί αποτελούν αυτό που αποκαλούμε γενική νοημοσύνη.

Με την αθροιστική – στατιστική αξιολόγηση των κλιμάκων του test εξάγεται ένας ενιαίος δείκτης, που ονομάζεται Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης, και ο οποίος εκφράζει με περιεκτικό και σφαιρικό τρόπο τη νοητική ικανότητα του παιδιού. Το μεγάλο εύρος των αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών που παρέχει η χορήγηση του WISC-III αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους ειδικούς, καθώς βοηθάει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών παρεμβάσεων, στην πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού για τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση, στην τοποθέτηση του παιδιού σε ειδική μονάδα ενισχυτικής διδασκαλίας, κ.α.

Το WISC-III χορηγείται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς και είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 έως 16ετών.

Share This